REGULAMIN PROMOCJI „MIO CASHBACK”

1. DEFINICJE

1.1.Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje oznaczają:

 1. Promocja – promocja „Mio Cashback”
 2. Organizator – podmiot wskazany w punkcie 2.1 poniżej,
 3. Agencja – podmiot wskazany w punkcie 2.2 poniżej,
 4. Uczestnik – klient biorący udział w Promocji, spełniający warunki opisane w Regulaminie,
 5. Produkt promocyjny – produkt objęty Promocją „Mio Cashback” określony w pkt. 4.1 niniejszego Regulaminu,
 6. Rabat promocyjny – zwrot finansowy za zakup Produktu promocyjnego,
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Mio Cashback”.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.Organizatorem Promocji pod nazwą „Mio Cashback” jest MiTAC Europe Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 405 a w Warszawie (02-801), KRS: 0000290564, NIP: 1070008450, REGON: 141156419.

2.2.Wykonawcą Promocji działającym na zlecenie Organizatora jest ADHD Interactive SDN sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-616), przy ul. Małopolskiej 2A, KRS: 0000505284, NIP: 7811894934, REGON: 302700198.

2.3.Promocja jest organizowana i prowadzona będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.4.Promocja rozpoczyna się w dniu 19.10.2020 r. i trwa do 31.12.2020 r. Promocja obowiązuje w sklepach internetowych od 19.10.2020 r. od godz. 00:01 do 31.12.2020 r. do godz. 23:59, a w sklepach stacjonarnych od 19.10.2020 r. do 31.12.2020 r., w godzinach ich funkcjonowania. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data sprzedaży na dowodzie zakupu.

2.5.Celem niniejszej Promocji jest przyznanie Rabatu promocyjnego w postaci zwrotu pieniędzy za zakup Produktu promocyjnego.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

3.1.Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w okresie trwania Promocji dokonają zakupu Produktu promocyjnego, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego oraz przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem osób wymienionych w punkcie 3.2.

3.2.W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby fizyczne będące dystrybutorami produktów Mio oraz osoby fizyczne prowadzące sklepy sprzedające urządzenia Mio. W przypadku, gdy dystrybutorem lub osobą prowadzącą Sklep jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wyłączenie opisane w zdaniu pierwszym dotyczy osób wchodzących w skład organów tych podmiotów lub osób będących ich wspólnikami uprawnionymi do prowadzenia ich spraw. Wyłączenie dotyczy także pracowników osób, o których mowa w zdaniu pierwszym i osób oraz jednostek, o których mowa w zdaniu drugim (bez względu na formę zatrudnienia). Wyłączenie obejmuje również małżonka, wstępnego, zstępnego i rodzeństwo osób fizycznych wskazanych w zdaniu pierwszym i drugim.

4. ZASADY PROMOCJI

4.1.Produktem promocyjnym w rozumieniu niniejszego Regulaminu są następujące urządzenia Mio, pochodzące tylko i wyłącznie z dystrybucji polskiej oraz zakupione tylko na terenie Polski:

 • Mio MiVue™ 785
 • Mio MiVue™ 785 Dual
 • Mio MiVue™ 792
 • Mio MiVue™ 795
 • Mio MiVue™ 798
 • Mio MiVue™ 798 Dual
 • Mio MiVue™ 826
 • Mio MiVue™ J85
 • Mio MiVue™ A30
 • Mio MiVue™ Drive 50
 • Mio MiVue™ Drive 55
 • Mio MiVue™ Drive 60
 • Mio MiVue™ Drive 65
 • Mio MiVue™ Drive 65 Truck
 • Mio MiVue™ C570
 • Mio Cyclo 210
 • Mio Cyclo 215HC
 • Mio Cyclo Discover
 • Mio Cyclo Discover Plus
 • Mio MiVue™ M760D
 • Mio MiVue™ Smartbox

4.2.Produkty promocyjne muszą być fabrycznie nowe, zakup produktów z rynku wtórnego nie jest objęty Promocją.

4.3.Za zakup Produktu promocyjnego w okresie trwania Promocji Uczestnik otrzyma Rabat promocyjny w kwocie brutto według wskazań poniższej tabeli:

Mio MiVue™ 78580 zł
Mio MiVue™ 785 Dual100 zł
Mio MiVue™ 79220 zł
Mio MiVue™ 79535 zł
Mio MiVue™ 79890 zł
Mio MiVue™ 798 Dual150 zł
Mio MiVue™ 82650 zł
Mio MiVue™ J85100 zł
Mio MiVue™ A3040 zł
Mio MiVue™ Drive 5080 zł
Mio MiVue™ Drive 55100 zł
Mio MiVue™ Drive 60120 zł
Mio MiVue™ Drive 65150 zł
Mio MiVue™ Drive 65 Truck190 zł
Mio MiVue™ C57040 zł
Mio Cyclo 21070 zł
Mio Cyclo 215HC100 zł
Mio Cyclo Discover150 zł
Mio Cyclo Discover Plus200 zł
Mio MiVue™ M760D250 zł
Mio MiVue™ Smartbox30 zł

4.4.Aby wziąć udział w Promocji należy:

 1. Zakupić Produkt promocyjny w okresie trwania Promocji w dowolnym sklepie na terenie Polski. Jeden zakup urządzenia uprawnia do otrzymania jednego Rabatu promocyjnego.
 2. Zarejestrować się na stronie www.miocashback.pl, zapisać wypełniony formularz, wydrukować go, wypełnić i podpisać
 3. Do formularza dołączyć kopię dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT) i wycięty z pudełka kod z numerem seryjnym.
 4. Prawidłowo wypełniony formularz z załącznikami należy wysłać na adres: ADHD Interactive SDN sp. z o.o. sp. k., ul. Małopolska 2A, 60-616 Poznań.

4.5.Zgłoszenia należy przesyłać do 14.01.2021 roku włącznie. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które zostaną nadesłane po terminie (z datą stempla późniejszą niż 14.01.2021), nie będą realizowane.

4.6.Jeden Uczestnik – osoba fizyczna lub przedsiębiorca wskazany w punkcie 3.1 może dokonać zakupu maksymalnie 5 Produktów promocyjnych.

4.7.Nadesłane zgłoszenia będą weryfikowane przez Agencję, która zastrzega możliwość kontaktu z Uczestnikiem w przypadku stwierdzenia braków w zgłoszeniu lub w celu weryfikacji danych oraz potwierdzenia prawdziwości dowodu zakupu (prośba o okazanie oryginału). W przypadku stwierdzenia braków Agencja podejmie dwie próby kontaktu telefonicznego oraz jedną e-mailową. W przypadku kiedy zakończą się one niepowodzeniem, tj. Uczestnik nie odbierze telefonu oraz nie odpisze na e-maila w ciągu jednego tygodnia od jego wysłania przez Agencję, Uczestnik traci prawo do otrzymania Rabatu promocyjnego.

4.8.Każdy Uczestnik, który spełni warunki Regulaminu i prześle prawidłowe zgłoszenie otrzyma Rabat promocyjny.

4.9.Zwrot kwoty wskazanej w pkt. 4.2 zostanie zrealizowany w postaci przelewu bankowego na konto podane w formularzu zgłoszeniowym i nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem jego pozytywnej weryfikacji. Jeśli zgłoszenie wymagało uzupełnienia lub dodatkowej weryfikacji przelew nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Agencję kompletnego zgłoszenia. Przelewy będą realizowane tylko i wyłącznie na polskie konta bankowe.

4.10.Rabat promocyjny nie przysługuje Uczestnikom, którzy odstąpią od umowy sprzedaży Produktu promocyjnego. W przypadku pobrania Rabatu promocyjnego mimo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu przelanej kwoty na rachunek 82 2490 0005 0000 4600 9590 4693.

4.11.Organizator i Agencja nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niemożności wypłacenia Rabatu promocyjnego z winy Uczestnika (nieprawidłowo wypełnione zgłoszenie, podany błędny numer rachunku, błędne lub nieprawdziwe dane, niekompletne zgłoszenie, brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem). W takim wypadku Uczestnik traci prawo do otrzymania Rabatu promocyjnego.

4.12.Zgłoszenie musi zostać dokonane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Jeśli choć jeden z warunków nie zostanie spełniony Organizator i Agencja mają prawo odmówić przyznania i wypłacenia Rabatu promocyjnego.

5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

5.1.Uczestnicy Promocji powinni składać reklamacje dotyczące przebiegu Promocji niezwłocznie od momentu ujawnienia okoliczności stanowiących podstawę takich reklamacji, ale nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Promocji.

5.2.Reklamacje sporządzone na piśmie należy wysłać na adres siedziby Agencji: ADHD Interactive SDN sp. z o.o. sp. k., ul. Małopolska 2A, 60-616 Poznań.

5.3.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Promocji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.4.Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty doręczenia Agencji pisma reklamacyjnego.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna dla Uczestników w siedzibie Organizatora i Agencji oraz na stronie www.miocashback.pl.

6.2.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.

6.3.Promocja, której warunki określone zostały w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Mio u swoich partnerów handlowych.

6.4.Rabat promocyjny zwrócony Uczestnikowi w przypadku osób fizycznych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W przypadku przedsiębiorstw skutkuje powstaniem przychodu, jeśli zakup jest związany z wykonywaniem działalności gospodarczej.

6.5.Organizator, Agencja oraz sprzedawca nie będą wystawiać faktur korygujących związanych z wypłaconym zwrotem.

6.6.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

7. DANE OSOBOWE

7.1.Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest Organizator, który powierzy przetwarzanie danych Agencji ADHD Interactive SDN sp. z o.o. sp. k. w celu obsługi zgłoszenia i wypłaty Rabatu promocyjnego. Dane administratora: MiTAC Europe Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Puławska 405A, 02-801 Warszawa, e-mail: promocja@miocashback.pl.

7.2.Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. marketingowym (w przypadku udzielenia zgody) - przesyłania przez administracji informacji o jego ofertach[1],
 2. realizacji na Państwa rzecz zobowiązań wynikających z regulaminu promocji Mio Cashback[2],
 3. realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora[3].

7.3.Prawnie uzasadnione interesy administratora dotyczą dochodzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, a w przypadku ich zgłoszenia przez uczestników - do ustalenia ich zasadności.

7.4.Państwa dane osobowe mogę być przekazywane:

 1. do podmiotu trudniącego się zawodowo świadczeniem usług prawnych,
 2. do podmiotu trudniącego się zawodowo świadczeniem usług rachunkowych,
 3. organom władzy publicznej upoważnionych na mocy ustawy do otrzymywania takich informacji,
 4. w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych - do podmiotu świadczącego usługi poczty elektronicznej.

7.5.Państwa dane osobowe przechowywane są od momentu ich pozyskania, przez czas trwania promocji Mio Cashback, a po jej zakończeniu - do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora i uczestników związanych z promocją. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych dane przechowywane będą do momentu jej cofnięcia.

7.6.W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać tą zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.7.W związku z przetwarzaniem Państwa  danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7.8.Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.9.Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji uprawnień wynikających z promocji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udział w promocji i realizacje wynikającej z niej uprawnień.

7.10.Udzielenie zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych oraz w celu przesyłania ofert handlowych jest warunkiem udziału w promocji.[1]Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingowym - przesyłania przez administratora informacji o jego ofertach jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L 119/1 z dnia 04 maja 2016 r., dalej: "RODO").

[2]Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji na Państwa rzecz zobowiązań wynikających z regulaminu promocji Mio Cashback jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z odpowiednimi postanowieniami regulaminu promocji Mio Cashback.

[3]Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.