REGULAMIN PROMOCJI „PRZEDŁUŻ GWARANCJĘ DO 3 LAT”

1. DEFINICJE

1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje oznaczają:

 • Promocja – promocja „Przedłuż gwarancję do 3 lat”
 • Organizator – podmiot wskazany w punkcie 2.1 poniżej,
 • Agencja – podmiot wskazany w punkcie 2.2 poniżej,
 • Uczestnik – klient biorący udział w Promocji, spełniający warunki opisane w Regulaminie,
 • Produkt – produkt objęty Promocją „Przedłuż gwarancję do 3 lat” określony w pkt. 4.2 niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Przedłuż gwarancję do 3 lat”.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Przedłuż gwarancję do 3 lat” jest biuro MiTAC Europe Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 405 a w Warszawie.

2.2. Wykonawcą Promocji działającym na zlecenie Organizatora jest ADHD Interactive SDN sp. z o. o. sp. k z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marii Konopnickiej 14/3.

2.3. Promocja jest organizowana i prowadzona będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.4. Promocja rozpoczyna się w dniu 13.04.2022 r. i trwa do 30.06.2022 r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją określoną w niniejszym Regulaminie, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data sprzedaży na dowodzie zakupu.

2.5. Celem niniejszej Promocji jest umożliwienie Uczestnikowi przedłużenia gwarancji Produktu objętego Promocją z 2 do 3 lat. Z Promocji wyłączony jest akumulator, który stanowi integralną część Produktu.

2.6. Szczegółowe informacje dotyczące warunków gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do każdego Produktu.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

3.1. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w okresie trwania Promocji dokonają zakupu Produktu promocyjnego, jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego oraz przedsiębiorcy z wyłączeniem osób wymienionych w punkcie 3.2.

3.2. W Promocji nie mogą uczestniczyć dystrybutorzy produktów Mio, właściciele sklepów sprzedających urządzenia Mio, członkowie ich rodzin oraz osoby przez nich zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej.

4. ZASADY PROMOCJI

4.1. Produktem promocyjnym w rozumieniu niniejszego Regulaminu są następujące zestawy urządzeń Mio: Mio MiVue™ 818 + Mio MiVue™ A50 + Smartbox, Mio MiVue™ 846 + Mio MiVue™ A50 + Smartbox, Mio MiVue™ 866 + Mio MiVue™ A50 + Smartbox, Mio MiVue™ C588T Dual + Smartbox, Mio MiVue™ 798 Pro Dual + Smartbox pochodzące tylko i wyłącznie z dystrybucji polskiej oraz zakupione tylko na terenie Polski. Produkty promocyjne muszą być fabrycznie nowe, zakup produktów z rynku wtórnego nie jest objęty Promocją.

4.2. Produkty promocyjne są objęte standardowo dwuletnią gwarancją. Udział w Promocji gwarantuje Uczestnikowi przedłużenie gwarancji o kolejny rok.

4.3. Aby wziąć udział w Promocji należy:
a) Zakupić zestaw urządzeń (wraz z usługą instalacji) objętych promocją w okresie trwania Promocji w jednym ze specjalistycznych punktów wskazanych poniżej:

 • KABO Sebastian Majchrzak
 • Elektronika Samochodowa Przemysław Łata
 • Joker Electronics Car System
 • Sound Audio System
 • Zając AutoCentrum
 • ElektroFive
 • MS-Performance
 • Auto Expert Electronic
 • Bryksacar
 • Meszyński Serwis
 • CARTEXIM
 • CAS - Car Audio & Security
 • Tomasz Karcz
 • Auto Hi-Fi Sklep Car Audio Montaż-Serwis
 • Serwis 2B Krzysztof Jakubiec
 • AUTO EXPERT ELECTRONIC Szymon Sienkiewicz
 • Robert Chiluk P.H.U."ROBEX"
 • Sebastian Karami F.H.U Akcesoria Tuningowe - Car Audio
 • P.H.U. An-Mech Kędzik Andrzej
 • AUTORADEX DANUTA GIZIŃSKA,JERZY GIZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
 • MARTA KRAWCZYK Autosystemy Wejherowo
 • AUTO EXPERT KRZYSZTOF TURKO
 • SYPION ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA KAROL SYPION
 • MOTO SECKE Łukasz Secke
 • AUDIOJAR Paweł Jaroszek
 • SKLEP Z CHARAKTEREM SŁAWOMIR KUKOROWSKI
 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TELSAT"
 • CAR-SAT SKLEP-SERWIS TOMASZ KOKOTT
 • F W TOMASZ ZDEBEL
 • "dB CAR AUDIO" JAROSŁAW JOCHEMKO
 • ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "NOWY ELEKTRONIK"
 • P.H.U. ALMAR MARIUSZ JEGIER
 • TELE - RADIOMAN MAGA,SOSNOWSKA SPÓŁKA JAWNA
 • FHU RADIOSTYL ADAM WALKIEWICZ
 • ELEKTRONIKA MARIUSZ GOLUBIEWSKI
 • "MAR-CAR" F.H.U. ZBIGNIEW WALCZAK
 • "AUTO SYSTEM ELEKTRONIK II"
 • BESTRONICS JANUSZ MULAREK
 • "JOY" KRZYSZTOF SKUPIŃSKI
 • PHU MAX POL DARIUSZ ŚWIERCZYŃSKI
 • TOMASZ THEIMERT "SETEX" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE
 • ANMARK ELEKTRONIK PLUS S.C.
 • hifimedia.pl ARKADIUSZ NOWAK
 • JANMAR S.C. Janusz Dąbek, Marcin Wojciechowski
 • CAR AUDIO SYSTEM SEBASTIAN KRAJEWSKI
 • Serwis Sklep MAX Mirosław Wojtalik
 • AUTO ALARM RADIO
 • ALGOPOL KRZYSZTOF CZAJA
 • CAR-LIFE ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA
 • HYC-BAS CAR AUDIO-CAR SECURITY DANIEL HYCKOWSKI
 • PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "METEOR"
 • HORNHAGEN CAR AUDIO ZBIGNIEW POLIT
 • SUPRAL AUTORYZOWANY ZAKŁAD MONTAŻU ALARMÓW,BLOKAD I AUTOGAZU
 • ANDREX ANDRZEJ SPYCHAŁA
 • AUTOFAN Klaudiusz Fuchs
 • CAR ELECTRONICS RADOSŁAW FIFIELSKI
 • DŹWIĘKOLANDIA Tomasz Załęski
 • CAR HI FI ANDRZEJ KOSOBUDZKI
 • AUTOALARMY ŚWIERC SAFETY SYSTEMS

b) Zarejestrować produkty na stronie http://www.miocashback.pl/3lata – podać numery seryjne produktów oraz dołączyć kopię (skan lub zdjęcie) dowodu zakupu (w tym także usługi instalacji).

c) Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

d) Wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

4.4. Produkty należy rejestrować do 30.06.2022 roku włącznie do godziny 23:59. Produkty zarejestrowane po tym terminie nie będą objęte dodatkowym rokiem gwarancji.

4.5. Jeden Uczestnik może zarejestrować maksymalnie pięć Produktów.

4.6. Zarejestrowane Produkty będą weryfikowane przez Agencję, która zastrzega możliwość kontaktu z Uczestnikiem w przypadku stwierdzenia braków w zgłoszeniu lub w celu weryfikacji danych oraz potwierdzenia prawdziwości dowodu zakupu (prośba o okazanie oryginału).

4.7. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia udziału w Promocji otrzyma w ciągu 30 dni od daty rejestracji, na podany w zgłoszeniu adres e-mail, potwierdzenie przedłużenia gwarancji o dodatkowy rok, pod warunkiem, że spełnił warunki niniejszego Regulaminu.

4.8. Potwierdzenie rejestracji Produktu skutkować będzie przedłużeniem okresu gwarancji na okres nie dłuższy niż 3 lata od daty zakupu Produktu.

4.9. Każdy Uczestnik, który spełni warunki Regulaminu i prześle prawidłowe zgłoszenie otrzyma bezpłatnie dodatkowy rok gwarancji na zakupiony Produkt.

4.10. Dodatkowy rok gwarancji nie przysługuje Uczestnikom, którzy odstąpią od umowy sprzedaży Produktu.

4.11. Organizator i Agencja nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niemożności przyznania dodatkowego roku gwarancji z winy Uczestnika (nieprawidłowo wypełnione zgłoszenie, błędne lub nieprawdziwe dane, niekompletne zgłoszenie, brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem). W takim wypadku Uczestnik traci prawo do otrzymania przedłużonej gwarancji.

4.12. Zgłoszenie musi zostać dokonane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Jeśli choć jeden z warunków nie zostanie spełniony Organizator i Agencja mają prawo odmówić przedłużenia gwarancji.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

5.1. Uczestnicy Promocji powinni składać reklamacje dotyczące przebiegu Promocji niezwłocznie od momentu ujawnienia okoliczności stanowiących podstawę takich reklamacji.

5.2. Reklamacje sporządzone na piśmie należy wysłać na adres siedziby Agencji: ADHD Interactive SDN sp. z ul. Marii Konopnickiej 14/3, 60-771 Poznań.

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Promocji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty doręczenia Agencji pisma reklamacyjnego.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna dla Uczestników w siedzibie Organizatora i Agencji oraz na stronie http://www.miocashback.pl/3lata

6.2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.

6.3. Promocja, której warunki określone zostały w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Mio u swoich partnerów handlowych.

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest Organizator, MiTAC Europe Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Puławska 405A, 02-801 Warszawa, e-mail: promocja@miocashback.pl, który powierzy przetwarzanie danych Agencji ADHD Interactive SDN sp. z o. o. sp. k w celu obsługi Promocji.

7.2. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) marketingowym (w przypadku udzielenia zgody) - przesyłania przez administracji informacji o jego ofertach[1],
b) realizacji na Państwa rzecz zobowiązań wynikających z regulaminu Promocji „PRZEDŁUŻ GWARANCJĘ DO 3 LAT” [2],
c) realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora[3].

7.3. Prawnie uzasadnione interesy administratora dotyczą dochodzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, a w przypadku ich zgłoszenia przez uczestników - do ustalenia ich zasadności.

7.4. Państwa dane osobowe mogę być przekazywane:
a) do podmiotu trudniącego się zawodowo świadczeniem usług prawnych,
b) do podmiotu trudniącego się zawodowo świadczeniem usług rachunkowych,
c) organom władzy publicznej upoważnionych na mocy ustawy do otrzymywania takich informacji,
d) w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych - do podmiotu świadczącego usługi poczty elektronicznej.

7.5. Państwa dane osobowe przechowywane są od momentu ich pozyskania, przez czas trwania Promocji „PRZEDŁUŻ GWARANCJĘ DO 3 LAT”, a po jej zakończeniu - do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora i uczestników związanych z Promocją. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych dane przechowywane będą do momentu jej cofnięcia.

7.6. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać tą zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7.8. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.9. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji uprawnień wynikających z Promocji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udział w Promocji i realizacje wynikającej z niej uprawnień.

7.10. Udzielenie zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych jest dobrowolne, ale koniecznym warunkiem udziału w Promocji.


[1] Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingowym - przesyłania przez administratora informacji o jego ofertach jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L 119/1 z dnia 04 maja 2016 r., dalej: "RODO").

[2] Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji na Państwa rzecz zobowiązań wynikających z regulaminu promocji „PRZEDŁUŻ GWARANCJĘ DO 3 LAT”, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z odpowiednimi postanowieniami regulaminu promocji „PRZEDŁUŻ GWARANCJĘ DO 3 LAT”,.

[3] Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.